Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, alle handelingen en alle overeenkomsten van elke aard dan ook tussen Sil & Sis en haar opdrachtgevers.

De opdrachtgever accepteert deze voorwaarden indien deze een bestelling doet. De opdrachtgever wordt geacht de voorwaarden te hebben doorgelezen. Bezwaren met betrekking tot deze voorwaarden dienen op voorhand schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Het is uitdrukkelijk verboden om gegevens en/of foto`s van deze website te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Sil & Sis.

Sil & Sis behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Sil & Sis behoudt zich het recht voor om de vermelde prijzen in de website te wijzigen indien dit door Sil & Sis nodig geacht wordt.

 

Bestelling en levertijd

Vanaf het moment dat de bestelling in geplaatst in de webwinkel van Sil & Sis is de levertijd 3 weken. Het overgrote deel van de collectie wordt door Sil & Sis persoonlijk gemaakt, er wordt zelden gewerkt vanuit voorraad waardoor de totale productietijd enkele weken in beslag neemt.

 

Betaling

Betalen kan d.m.v. vooruitbetalen op rekeningnummer NL73 RABO 0158 568230 t.n.v. K. Hoekmeijer te Den Haag, of met behulp van IDEAL of PayPal. Tevens kan er gekozen worden voor een aangetekende verzending, of verzenden onder rembours.

 

Verzending

Sil & Sis werkt samen met PostNL. Er worden binnen Nederland geen verzendkosten in rekening gebracht.

Het sieraad wordt veilig verpakt in een doosje en een bubbeltjes enveloppe. Sil & Sis is niet aansprakelijk voor het beschadigen en/of verlies van poststukken tijdens verzending met PostNL.

Sil & Sis is niet aansprakelijk voor door PostNL foutief afgeleverde bestellingen.

Tegen extra kosten van € 8,15 kan het pakketje aangetekend verzonden worden. Indien u dit wenst vermeldt dat graag duidelijk bij de bestelling!

 

Retouren

Aangezien de sieraden van Sil & Sis persoonlijk en speciaal in opdracht worden gemaakt, nemen wij geen retouren aan en geven geen geld terug. Wel staat Sil & Sis open voor eventuele klachten en zal er in overleg altijd geprobeerd worden om mogelijke problemen redelijkerwijs op te lossen.

Laat dit middels een email zo spoedig mogelijk aan ons weten en stuur het pakketje in het doosje met het onbeschadigde en complete sieraad binnen 7 dagen naar ons retour. De kosten van de retourzending worden in principe niet door Sil & Sis vergoed.

Sil & Sis behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te compenseren wanneer het artikel ten gevolge van uw eigen gebruik is beschadigd.

Sil & Sis behoudt zich tevens het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te vergoeden wanneer het artikel niet binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling is geretourneerd.

 

Garantie

Op de sieraden van Sil & Sis wordt een periode van een half jaar garantie gegeven.

Sil & Sis staat ervoor in de de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleine kleurverschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.

Garantie vervalt indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, en/of er beschadigingen zijn ontstaan door opzet, onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Sil & Sis wijst erop dat haar produkten niet geschikt zijn te gebruiken in combinatie met water, overmatig zonlicht, zeep, parfum of andere cosmeticaproducten.

Sieraden gemaakt van porselein zijn breekbaar, en schade aan het sieraad ontstaan door onachtzaamheid kan niet onder de garantie vallen van Sil & Sis.

Indien het sieraad wel onder de garantie valt zal het kosteloos worden gerepareerd.

 

Overmacht

Sil & Sis is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan bedrijfsstoringen, transportstagnatie, staking, brand, ziekte, belemmering in het verkeer, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, storingen in netwerken, niet beschikbaar zijn van internetsite, of andere belemmerende omstandigheden buiten toedoen van leverancier.

Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft opdrachtgever niet het recht op schadevergoeding of tot annulering van de overeenkomst.

Ingeval Sil & Sis ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen , is deze gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand is geindigd. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht getroffen zijn te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

 

Privacy

Sil & Sis geeft geen persoonsgegevens van klanten aan derden door. Zij gebruikt klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en voor eigen gebruik.

 

 

© 2010 - 2018 Sil & Sis | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel